Với ADP, từ giá trị cốt lõi chúng tôi hình thành nên văn hóa và chiến lược kinh doanh. Chúng tôi cùng sống, làm việc trên 4 giá trị: Chân thành & ngay thẳng Không gì là không thể Tinh thần đổi mới Cùng thắng